تبلیغات

                                                              

stêρ ïñ†ö öurღ wöяld - ♥تاریخ وب♥

 سَلآم پری خوشگله

این وب مَنه قدم به دنیای ما

فَقَط بَرآی پری های اریایی هستش که

شما هم یکی از اونها هستی یه دختر خوب ایرانی

حآلآ دوست دآری بــِبینی وب مَن دَر چ تآریخی بآز شُده؟

خُب مَن میگم دَر:  3/12/1391 هَنوز یه سآله نَشُده وَلی اُمیدوارَم بشه

▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░████░░░░████░░░░░░█
█░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░░█
██░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░█
▓██░░░░░░█████████░░░░░█
▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░██
▓▓▓▓████░░░░░░░░░░░█░